Polityka zwrotów

 

 1. POLITYKA ZWROTÓW

  • Pacjent lub inna upoważniona osoba ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny.
  • W przypadku skorzystania przez Pacjenta lub inną upoważnioną osobę z prawa odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
  • Prawo do odstąpienia od Umowy Pacjent lub inna upoważniona osoba może wykonać poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej [biuro@testdna.pl] bądź przesłanie listownie na adres [Laboratorium testDNA sp. z o.o. sp. k., ul. Bocheńskiego 38a, 40-859 Katowice] podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie nie musi zostać złożone na jakimkolwiek formularzu.
  • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli to możliwe, prosimy, aby oświadczenie złożyć nie później niż do godziny 12 poprzedniego dnia roboczego przed umówionym pobraniem krwi.
  • Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Pacjentowi lub innej upoważnione osobie, jeżeli testDNA sp. z o.o. Sp.k. wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Pacjenta lub innej upoważnionej osoby, która została poinformowana przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
  • W przypadku zgłoszenia przez Pacjenta lub inną osobę upoważnioną żądania rozpoczęcia realizacji Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, Pacjent lub inna osoba upoważniona ma obowiązek ponieść koszty świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od Umowy, w tym:
 2. w przypadku rezygnacji z Badania po pobraniu próbki i przed dostarczeniem jej do laboratorium – 100 zł,
 3. w przypadku rezygnacji z Badania po dostarczeniu próbki do laboratorium – koszt ustalany będzie każdorazowo w zależności od etapu poddania próbki analizie i zakresu wykonanych świadczeń.
  • Całkowity zwrot wpłaconych środków przysługuje Pacjentowi lub innej osobie upoważnionej w następujących przypadkach:
 4. wycofania Badania z oferty testDNA sp. z o.o. Sp. k. przed upływem 30 dni od dnia zakupu Badania,
 5. skutecznego odstąpienia od Umowy przez Pacjenta lub inną osobę upoważnioną,
 6. ujawnienia przed pobraniem materiału do badań przeciwwskazań bezwzględnych do przeprowadzenia Badania,
 7. niezawinionej niemożliwości uzyskania wyniku Badania, o czym Pacjent lub inna osoba upoważniona zostanie poinformowana.

 

 1. POLITYKA ZWROTÓW ZESTAWÓW

  • Pacjent lub inna osoba upoważniona, która zakupiła Badanie przeprowadzane na podstawie samodzielnie pobranego materiału przy użyciu przesłanych próbników służących do zabezpieczenia próbki kału (dalej: „Zestaw”) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny.
  • W przypadku skorzystania przez Pacjenta lub inną osobę upoważnioną z prawa odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
  • Prawo do odstąpienia od Umowy Pacjent lub inna osoba upoważniona może wykonać poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej [biuro@testdna.pl] bądź przesłanie listownie na adres [Laboratorium testDNA sp. z o.o. sp. k., ul. Bocheńskiego 38a, 40-859 Katowice] podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie nie musi zostać złożone na jakimkolwiek formularzu.
  • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Umowy, Pacjent lub inna osoba upoważniona zobowiązana jest odesłać na adres: testDNA sp. z o.o. Sp. k., ul. Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice, nienaruszony, kompletny i fabrycznie zapakowany w dostarczonym oryginalnym, niezniszczonym i hermetycznym opakowaniu w stanie niezmienionym, Zestaw w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Zestawu przed jego upływem.
  • Do zwracanego Zestawu należy dołączyć paragon lub fakturę, jako dowód zakupu oraz oświadczenie, że Zestaw zostaje odesłany na zasadach zwrotu.
  • Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Zestawu do testDNA sp. z o.o. Sp. k.
  • Nie podlegają zwrotowi dodatkowe koszty dostawy do Pacjenta lub innej osoby upoważnionej, wynikające z wyboru droższej od najtańszej opcji przesyłki.
  • Pieniądze za zwrócony Zestaw Pacjent lub inna osoba upoważniona otrzyma tym samym kanałem, którym dokonywał płatności w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Zestawu.
  • Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Pacjentowi lub innej osobie upoważnionej, jeżeli opakowanie zawierające Zestaw zostało otwarte po dostarczeniu, co uniemożliwia przyjęcie przez testDNA sp. z o.o. sp. k. zwrotu Zestawu ze względów higienicznych i zdrowotnych.
  • Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje także Pacjentowi lub innej osobie upoważnionej, jeżeli testDNA wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Pacjenta lub innej osoby upoważnionej, która została poinformowana przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez testDNA utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
  • W przypadku zgłoszenia przez Pacjenta lub inną osobę upoważnioną żądania rozpoczęcia realizacji Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, Pacjent lub inna osoba upoważniona ma obowiązek ponieść koszty świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od Umowy.
  • W przypadku braku możliwości poprawnej identyfikacji:
 2. danych Pacjenta umieszczonych na formularzu świadomej zgody,
 3. próbki dostarczonej w Zestawie,
 4. niepoprawnie pobranego materiału biologicznego,
 5. niewłaściwego jej transportu,

testDNA ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia jednej z przyczyn odstąpienia, wymienionych wyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane Pacjentowi lub innej osobie upoważnionej drogą mailową na podany przez niego adres.

 • W przypadku odstąpienia przez testDNA od Umowy, testDNA zwraca Pacjentowi lub innej osobie upoważnionej cenę niewykorzystanej usługi Badania.